ഉത്സവ കേരളത്തിൻ്റെ ഗജ ഭീമൻ വരാംഗവിശ്വപ്രജാപതി പുതുപ്പള്ളി കേശവൻ ചെങ്ങമനാട്ടപ്പൻ്റെ പൊൻ തിടമ്പേറ്റുവാൻ ചരിത്ര ഏടുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചെങ്ങമനാടിൻ്റെ തിരുമുറ്റത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. സ്വാഗതം!

One Comment

  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *